Panata sa Pagbabago

Panata sa Pagbabago

Pilipino ako
Namamanata
Na tutulong ako sa ating pamunuan
Sa pagtataguyod ng marangal na pamamahala
Sa pagpapalakas ng isang lipunang makatarungan
At sa pagpapatingkad ng ating demokrasya
Upang guminhawa ang pinakamamahal nating bayang Pilipinas.
Gagampanan ko
Ang lahat ng katungkulan
Ng isang mabuting mamamayan
Na kasing-tindi ng paghamon ko sa ating mga pinuno
Na sumunod sa landas na matuwid.
Makikipag-kapit-bisig ako sa aking kapwa Pilipino
Sama-sama nating baguhin
Ang takbo ng kasaysayan upang umiral ang kagandahang-loob.
Ipinangangako ko ito sa ngalan ng aking mga ninuno at mga apo
Patnubayan nawa ng Poong Maykapal ang sambayanan.